SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Informacja dla Pacjentów dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

Kategorie Pilności

udzielania Świadczeń Medycznych

KODY KWALIFIKACJI PACJENTÓW

1 – KOLOR CZERWONY

bezpośrednie zagrożenie życia –
natychmiastowy kontakt z lekarzem

2 – KOLOR POMARAŃCZOWY

oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem
do 10 minut

3 – KOLOR ŻÓŁTY

oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem
do 60 minut

4 – KOLOR ZIELONY

oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem
do 120 minut

5 – KOLOR NIEBIESKI

oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem
do 240 minut

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r., maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny lub odmowie przyjęcia do SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi do 72 godzin od kontaktu lekarza z pacjentem.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacja Triaż – SOR