Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.szpitalzabrze.pl.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej dużej aktualizacji: 4 maja 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Nie wszystkie filmy posiadają napisy.
  • Niektóre dokumenty w formacie PDF mogą być niedostępne.
  • Niektóre grafiki mogą nie posiadać pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 21 maja 2024 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Skubela, email: tskubela@szpitalzabrze.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy realizacji wniosku o zapewnienie dostępności lub wniosku o zapewnienie alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany kontrastu.
  • Możliwość powiększania i zmniejszania czcionki.
  • Podświetlenie elementów interaktywnych podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Powyższe funkcje zostały zrealizowane przy pomocy wtyczki WP Accessibility, która wspomaga poprawę dostępności treści na stronie internetowej.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub masz pytania dotyczące dostępności, prosimy o kontakt za pomocą podanych wyżej danych kontaktowych.