Pobyt ze środków NFZ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO W ZABRZU UL. ZAMKOWA 4 w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego umowy z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z zawartą umową z ŚOW NFZ od 1 lipca 2014 r. Zakład nasz zapewnia świadczenia dla ubezpieczonych. Może zostać przyjęta osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagająca pobytu w oddziale szpitalnym.
Przyjmuje się jedynie Pacjentów, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (zwaną „skalą Barthel”) otrzymali 40 lub mniej punktów.
Nie przyjmuje się Pacjentów jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

 

Do skierowania należy dołączyć:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 2. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną i zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji.
 3. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (wg skali Barthel) podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną
 4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta tj.:
  a) decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę pacjenta ubiegającego się o przyjęcie na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ,
  lub
  b) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę pacjenta ubiegającego się o przyjęcie do odbioru tych należności przez zakład
 5. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
 6. Kserokopia dowodu osobistego.

O każdorazowej zmianie wysokości dochodu w trakcie przebywania w Zakładzie pacjent ma obowiązek zgłosić ten fakt, celem ustalenia ponownie opłaty.

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania ustalana jest przez kierownika zakładu na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgłaszając się do przyjęcia pacjent dostarcza również następującą indywidualną dokumentację medyczną:

   • Karty informacyjne leczenia szpitalnego,
   • Aktualne badanie RTG płuc (ważne 2 lata), a w przypadku podejrzenia gruźlicy wynik
   • Badania bakteriologicznego plwociny na BK,
   • EKG
   • Wyniki badań laboratoryjnych:
   • Badanie ogólne moczu,
   • Posiew moczu w przypadku założonego cewnika
   • OB, morfologia, elektrolity, kreatynina + e-GFR, poziom glukozy, ,ALAT, ASPAT,
   • Poziom Albuminy, CRP, TSH. Antygen HBS
   • Posiew z rany + antybiogram (w przypadku pacjenta z ranami, odleżynami)
   • Wymaz z nosa (+ antybiogram)
   • Wymaz z gardła (+ antybiogram)
   • W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści:

Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym

Wzory dokumentów można pobrać ze strony: www.szpitalzabrze.pl

 

Zakład nie przyjmuje osób:

   • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
   • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
   • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
   • dzieci i młodzieży do 18 roku życia

 

Wnioski o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy „Pomocna Dłoń” można składać codziennie w dni robocze w sekretariacie godz. 8:00 – 14:30

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZOL

OŚWIADCZENIE- na pobieranie opłat

OŚWIADCZENIE- pokrycie kosztów

OŚWIADCZENIE- świadoma zgoda na badania

SKIEROWANIE DO ZOL

UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZOL

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZOL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZGODA NA OBJĘCIE OPIEKĄ

ZGODA na potrącenia przez ZUS

Wniosek o wydanie Dokumentacji Medycznej

Zobowiązanie opiekuna prawnego / opiekuna faktycznego / członka rodziny