RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że Administratorem Danych jest:

Szpital Miejski Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Zamkowa 4

Informacja o przetwarzaniu danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz przechowywaniu danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji medycznej oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.  Zakres przetwarzania dotyczących dokumentacji medycznej i okres przechowywania ustalany jest na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku.  Archiwizacja danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Dane zwykłe:

 • ZGODA - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (rekrutacja)
 • UMOWA - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • PRZEPIS PRAWA - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (np.  zatrudnienie, rozliczenia publicznoprawne)
 • INTERES PRAWNY - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. monitoring wizyjny, windykacja, dochodzenie roszczeń)   

Dane wrażliwe:

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika
  do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania
  systemamii  usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa
  państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora
  lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
  o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa
  państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane
  dotyczą;

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.
Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa – w tym celu możesz złożyć wniosek – pomocniczy wzór wniosku dostępny
w siedzibie ADO lub na stronie internetowej

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora oraz podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa - Telefon: 22 860 70 86

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)- dalej jako „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze.
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia Szpitala oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje:
 • monitoring wizyjny: sale intensywnego nadzoru kardiologicznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Profilem Dermatologicznym, korytarz Izby Przyjęć- segment H, sala operacyjna Bloku Operacyjnego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.
 2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres 10 dni.
 5. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 2. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Szpitala. Na terenie Szpitala znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.