Praca dla Statystyka Medycznego

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
zatrudni na stanowisko:
STATYSTYKA MEDYCZNEGO W DZIALE ORGANIZACJI USŁUG MEDYCZNYCH I STATYSTYKI

Oferujemy:
− umowę o pracę,
− fundusz socjalny,
− ubezpieczenie grupowe,
− możliwość rozwoju zawodowego,
− przyjazne środowisko pracy,

Wymagania:
− wykształcenie średnie lub wyższe
− udokumentowane roczne doświadczenie związane z pracą statystyka medycznego bądź rejestratorki medycznej,
− odbyte szkolenia z zakresu statystyki medycznej będą dodatkowym atutem,
− umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych należących do pakietu MS Office, programu AMMS,
− zdolności organizacyjne, dokładność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
− umiejętność realizowania kilku zadań jednocześnie,
− umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne.

Zakres obowiązków:
− rzetelne, prawidłowe i bieżące prowadzenie ewidencji i rejestrów medycznych,
− obsługa programu informatycznego związanego z realizacją świadczeń zdrowotnych,
− terminowe i rzetelne sprawozdawanie świadczeń do NFZ, weryfikacja i dokonywanie korekt oraz rozliczanie,
− przygotowywanie i wydawanie wyciągów, odpisów i kserokopii dokumentacji medycznej,
− analizowanie ruchu chorych w oddziałach szpitalnych,
− sporządzanie analiz statystycznych i obowiązującej sprawozdawczości.

Osobą upoważnioną z ramienia Szpitala do udzielania niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
− Jadwiga Piekarska- Kierownik Działu Organizacji Usług Medycznych i Statystyki tel.32 277-61-04
– Teresa Skalec – Z-ca Kierownika Działu tel: 32 277 61 05,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje na adres:
jpiekarska@szpitalzabrze.pl
w temacie wiadomości wpisując:
„Rekrutacja na stanowisko „ Statystyk medyczny w Dziale Organizacji Usług Medycznych i Statystyki”

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 21.02.2022r.
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Ogłoszenie