Artykuły

Medyczny Portal Internetowy

Medyczny Portal Informacyjny umożliwia pacjentom elektroniczną rejestrację wizyty
do Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład struktury Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o. o.

Rejestracja nowego użytkownika
Logowanie do portalu

Pomoc

Zarejestrować się można również na miejscu w NZOZ- Przychodni Wielospecjalistycznej oraz w NZOZ- Zespole Poradni Specjalistycznych przy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
 

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

WSPARCIE DLA OSÓB ZE STOMIĄ

Zabrze, 4 listopada 2013:

W Szpitalu Miejskim w Zabrzu ruszają zajęcia Grupy
Psychoedukacyjnej dla Osób z Wyłonioną Stomią. Uczestnicy będą spotykać się
z psychologiem, seksuologiem, rehabilitantem i pielęgniarką, którzy będą im
pomagać w powrocie do normalnego, aktywnego życia.

Osoby z wyłonioną stomią to niemała grupa chorych, tylko w zabrzańskim
szpitalu to kilkadziesiąt przypadków w roku. - Najczęściej wyłonienie stomii
to efekt chorób nowotworowych układu pokarmowego, jedyna, choć okaleczająca,
możliwość leczenia. Dla pacjentów to trudne, krępujące doświadczenie. Chcemy
im pomóc, dlatego zajęcia są bezpłatne i otwarte nie tylko dla pacjentów
leczonych wcześniej w naszym szpitalu - mówi prezes szpitala Mariusz
Wójtowicz.

Jak dodaje, liczba chorób układu pokarmowego rośnie. - Zwłaszcza rak jelita
grubego zbiera potężne żniwo. Sprzyja temu niewłaściwa dieta - tzw. fast
food, białe pieczywo, zbyt mało płynów, nieregularne posiłki. To wszystko
może zaburzać właściwą perystaltykę jelit i w połączeniu z czynnikami
genetycznymi - sprzyjać występowaniu takich chorób - podkreśla prezes
Mariusz Wójtowicz.

Choć największą grupę ze stomią stanowią osoby w wieku 50-70 lat, to takiego
rozwiązania potrzebuje też wielu 30-40-latków. Problem w równym stopniu
dotyczy kobiet i mężczyzn.

Podczas 6 spotkań tematycznych ich uczestnicy otrzymają kompleksową pomoc. W
poradzeniu sobie w nowej sytuacji wesprze ich psycholog, rehabilitant
doradzi wskazane dla nich ćwiczenia, pielęgniarka wyjaśni, jak właściwie
obchodzić się ze stomią. Będzie też możliwość poznania oferty produktów,
które ułatwiają osobom ze stomią normalne życie. Uczestnicy grupy spotkają
się także z seksuologiem na zajęciach nakierowanych na podniesienie jakości
intymnych relacji.

- Chcemy przekonać osoby ze stomią, że mimo to mogą prowadzić normalne,
aktywne życie, nie rezygnując z żadnej z poprzednich aktywności - uprawiania
sportu, korzystania z plaży czy seksu. Pomożemy im poradzić sobie w nowej
sytuacji - mówi psycholog Anna Pacut, koordynatorka programu.

Jej zdaniem współczesny sprzęt medyczny jest tak zaawansowany, że pozwala
osobom ze stomią minimalizować dyskomfort, a każdy pacjent może dobrać
optymalne rozwiązanie dla siebie. Największym problemem dla osób ze stomią
pozostają jednak relacje z bliskimi. - Często wręcz boją się poruszyć temat
stomii z rodziną. Czasami łatwiej mówić o takich sprawach z osobą, z którą
nie łączą nas bliskie relacje, a która w dodatku ma takie same
doświadczenia. Dlatego wierzymy, że taka grupa wsparcia to bardzo dobre
rozwiązanie - mówi Anna Pacut.

Psycholog ma nadzieję, że z czasem niektórzy uczestnicy zajęć sami staną się
doradcami dla kolejnych osób ze stomią. - Liczymy na to, że znajdą się osoby,
które będą chciały się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi osobami w
ich sytuacji, ale z krótszym stażem po zabiegu. To oczywiste, że pozytywne
przykłady życia osób, które przeszły przez te same trudności i je pokonały,
jest co najmniej równie cenne, jak porady ekspertów - dodaje koordynatorka
programu.

Stomia, tzw. sztuczny odbyt, to chirurgiczne połączenie jelita lub moczowodu
z powierzchnią ciała. Przyklejany do skóry brzucha lub odpowiedniej
podkładki worek stomijny gromadzi wyciekającą treść jelitową. Może być
wykonywana na pewien czas lub na stałe. W Polsce żyje ok. 35 tys. osób ze
stomią.

Osoby zainteresowane pomocą mogą kontaktować się z psychologiem Anną Pacut tel. 512 514 034 

Biuro prasowe

Rzecznik Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

mgr Przytocka Anita

tel. 32 277 61 00 wew. 109

kom. +48 885 551 551

 

Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961 roku. Szpital dysponuje 410 łóżkami, funkcjonuje w nim 8 oddziałów:

 •  I Oddział Chorób Wewnętrznych, 
 •  Oddział Neurologii,
 •  Dermatologii,
 •  Chirurgii Ogólnej,
 •  Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 •  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej,
 •  Oddział Ginekologii i Położnictwa
 •  Neonatologii.

Przy szpitalu działają ponadto Centrum Zaopatrzenia Medycznego, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, a także bezpłatna Szkoła Rodzenia. W 2011 roku Szpital został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.Szpital posiada certyfikaty “Szpitala bez bólu” oraz “Szpitala promującego zdrowie”.

Dla lekarzy

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

15/DO/05/2015

Zabrze, dn. 05.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Szpital Miejski w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Ogłodzenie o konkursie ofert w zakresie :

Porady lekarskie okulistyczne na potrzeby Porani Medycyny Pracy

termin realizacji umowy : 08.06.2015 - 31.05.2018 r.

 

Materiały do pobrania www.bip.szpitalzabrze.pl

http://www.bip.szpitalzabrze.pl/userfiles/file/konkursy/2015/15DO052015/15DO052015ogl.pdf

 

 

 

 

 

Zabrze, dn. 2 kwietnia 2015r.

 

Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przy ulicy Zamkowej 4 , 41-803 Zabrze

 

ogłasza

Konkurs na Kierownika Oddziału Położnictwa i Ginekologii, Patologii Ciąży, Ginekologii Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu im. Prof. Wojciecha Starzewskiego

 

 

Szczegółowe warunki Konkursu zawiera Regulamin Konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Położnictwa i Ginekologii, Patologii Ciąży, Ginekologii Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu dostępny na stronie www.szpitalzabrze.pl/ BIP/ Oferty Pracy

Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Położnictwa i Ginekologii, Patologii Ciąży, Ginekologii Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu jest spełnienie następujących kryteriów:

 

1) Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii ze stopniem lub tytułem co najmniej dr n. med.

2) Doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej 15 letni staż pracy w zawodzie lekarza, w tym co najmniej 10 lat jako osoba pełniąca funkcje kierownicze na oddziale położnictwa, ginekologii

3) Osoba niekarana, korzystająca z pełni praw publicznych.

4) Aktualne prawo wykonywania zawodu

5) Przedstawienie na piśmie Programu Zarządzania Oddziałem Położnictwa i Ginekologii, Patologii Ciąży, Ginekologii Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

 

Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata, a w szczególności:

1) Kserokopię dowodu osobistego,

2) Dyplom ukończenia studiów medycznych,

3) Dyplom specjalisty II o w zakresie położnictwa i ginekologii,

4) Prawo wykonywania zawodu

5) Dyplom uzyskania stopnia lub tytułu

6) Zaświadczenia i certyfikaty związane z wykonywanym zawodem

7) Dokument/y potwierdzające co najmniej 15 letni staż pracy jako lekarz i 10 letnie doświadczenie pracy jako osoba pełniąca funkcje kierownicze na oddziale położnictwa, ginekologii

8) Kwestionariusz Osobowy,

9) Zaświadczenie o niekaralności,

10) Referencja lub opinia z ostatniego miejsca pracy,

11) Program Zarządzania Oddziałem Położnictwa i Ginekologii, Patologii Ciąży, Ginekologii Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.

Celem przygotowania Programu Zarządzania Oddziałem kandydat może złożyć do Zarządu Spółki pisemnie wniosek o udostępnienie niezbędnych danych dotyczących struktury funkcjonowania oddziału położnictwa i ginekologii.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2015r. roku do godz. 10.00 .

Oferty złożone po w/w terminie będą nie rozpatrywane

 

Procedura konkursowa składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – pisemny – polegający na złożeniu przez kandydatów pisemnej oferty objęcia funkcji Kierownika Oddziału Położnictwa i Ginekologii, Patologii Ciąży, Ginekologii Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz Programem Zarządzania Oddziałem. Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2015r. do godz. 10.00

Etap drugi – ustny – polegający na przeprowadzeniu przez Zarząd Szpitala/Komisję Konkursową indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ustalone telefonicznie z kandydatami w terminie od 23 – 24 kwietnia 2015r.

Etap trzeci – polegający na ocenie kandydatów oraz wyborze kandydata na stanowisko Kierownika Oddziału bądź unieważnieniu konkursu w całości do dnia 30 kwietnia 2015.

O udzielenie szczegółowych wyjaśnień na temat zasad i przebiegu procedury

konkursowej należy się zwracać wyłącznie pisemnie do Zarządu Szpitala, kierując w tym celu do Zarządu stosowne pisma przyjmowane przez Sekretariat

Zarządu Spółki przy ulicy Zamkowej 4 w budynku Dyrekcji - I piętro pokój 2.07.

Zarząd Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4 , 41-803 Zabrze
Zatrudni w Oddziale Wewnętrznym na korzystnych warunkach finansowych lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.

Osoby zainteresowane złożeniem swojej aplikacji mogą dokonać zgłoszenia na adres:
Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4 ; 41,803 Zabrze
tel 32 2776 100 wew 119
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Szpital Miejski w Zabrzu Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością

przy ulicy Zamkowej 4 , 41-803 Zabrze

 

ogłasza Konkurs na

Kierownika Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Szpitala Miejskiego w Zabrzu

 

Szczegółowe warunki Konkursu zawiera Regulamin Konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzut dostępny na stronie www.szpitalzabrze.pl/ BIP/ Oferty Pracy

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej jest spełnienie następujących kryteriów:

1) Wykształcenie wyższe medyczne: lekarz specjalista w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2) Doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej 10 letni staż pracy w zawodzie lekarza w tym 5 lat jako lekarz specjalista w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3) Osoba niekarana, korzystająca z pełni praw publicznych.

 

Do oferty należy dołączyć kopie wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata, a w szczególności:

1) Kserokopię dowodu osobistego,

2) Dyplom ukończenia studiów medycznych,

3) Dyplom uzyskania specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, dyplom prawa wykonywania zawodu,

4) Zaświadczenia i certyfikaty.

5) Dokument/y potwierdzające co najmniej 10 letni staż pracy jako lekarz i 5 letnie doświadczenie pracy jako lekarz specjalista w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

6) Kwestionariusz Osobowy

7) Zaświadczenie o niekaralności

8) Referencja lub opinia z ostatniego miejsca pracy,

9) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

10) Do oferty należy dołączyć jako osobny dokument Program Zarządzania Oddziałem.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2014 roku do godz. 13.00 . Oferty złożone po w/w terminie będą nie rozpatrywane

 

Procedura konkursowa składa się z trzech etapów:

 

 1. Etap pierwszy – pisemny – polegający na złożeniu przez kandydatów pisemnej oferty objęcia funkcji Kierownika Oddziału wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie oraz  zawodowe Programem Zarządzania Oddziałem. Ofertę należy złożyć do 21 lutego 2014 roku.

 1. Etap drugi – ustny – polegający na przeprowadzeniu przez Zarząd Szpitala indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ustalone telefonicznie z kandydatami w terminie od 24 do 26 lutego 2014 roku.

 1. Etap trzeci – polegający na ocenie kandydatów oraz wyborze kandydata na stanowisko Kierownika Oddziału bądź unieważnieniu konkursu w całości.

 

 

O udzielenie szczegółowych wyjaśnień na temat zasad i przebiegu procedury konkursowej należy się zwracać wyłącznie pisemnie do Zarządu Szpitala, kierując w tym celu do Zarządu stosowne pisma przyjmowane przez Sekretariat Zarządu Spółki przy ulicy Zamkowej 4 w budynku Dyrekcji - I piętro pokój 2.07.

 

 

 

Zarząd Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102
fax.: 32 271 73 11
kom. 885 444 353
godz. 7:25 - 15:00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Kontakt dla mediów:
mgr Anita Przytocka
tel. 32 277 61 00 wew 109 
 
kom. 885 551 551
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Napisz do nas

...

Koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia

mgr Ewelina Kocur

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 117

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Jolanta Cmok

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 200

 

 

Dane kontaktowe

I Oddział Chorób Wewnętrznych

Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

Ordynator Oddziału: dr n. med. Włodzimierz Pokrzywnicki

 • sekretariat: 32 277 61 00 wew. 162
 • Ordynator 32 277 61 00 wew. 161
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 164
 • Dyżurka Lekarska 32 277 61 00 wew. 163
 • Dyżurka Pielęgniarska 32 277 61 00 wew. 425               

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

Ordynator Oddziału: dr n med. Bronisława Skrzep - Poloczek

 • sekretariat: 32 277 61 00 wew. 131
 • Ordynator 32 277 61 00 wew. 424
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 131

                          

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

Ordynator Oddziału: dr n med. Andrzej Tyczyński

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 157
 • Ordynator 32 277 61 00 wew. 156
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 418
 • Dyżurka Lekarska 32 277 61 00 wew. 159
 • Dyżurka Pielęgniarska 32 277 61 00 wew. 419

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

Ordynator Oddziału: lek med. Marek Hawranek

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 152
 • Ordynator 32 277 61 00 wew. 151
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 413
 • Dyżurka Lekarska 32 277 61 00 wew. 154
 • Dyżurka Pielęgniarska A 32 277 61 00 wew. 414
 • Dyżurka Pielęgniarska B 32  277 61 00 wew. 415

Oddział Dermatologii

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

Ordynator Oddziału: lek med. Maria Jeżewska

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 174
 • Ordynator 32 277 61 00 wew. 176
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 180
 • Dyżurka Lekarska 32 277 61 00 wew. 178

Oddział Neurologii

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

Ordynator Oddziału: dr n med. Lucyna Grodzicka – Zawisza

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 171
 • Ordynator 32 277 61 00 wew. 170
 • Dyżurka Lekarska 32 277 61 00 wew. 72
 • Dyżurka Pielęgniarska 32 277 61 00 wew. 436

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Medycznej

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

Ordynator Oddziału: lek. med. Bożena Śliwa - Rak

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 148
 • Ordynator 32 277 63 00 wew. 168
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 409
 • Dyżurka Lekarska 32 277 61 00 wew. 149
 • Dyżurka Pielęgniarska 32 277 61 00 wew. 410

I Izba Przyjęć

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

Kierownik Izby Przyjęć: lek. med. Arkadiusz Syguda

 • Recepcja 32 277 61 00 wew. 138
 • Kierownik 32 277 61 00 wew. 136
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 61 00 wew. 400
 • Dyżurka Pielęgniarska 32 277 61 00 wew. 421

II Izba Przyjęć - Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

Kierownik Izby Przyjęć: 

 • Recepcja 32 277 63 01
 • Pokój wywiadu 32 277 63 01

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

Ordynator Oddziału: Prof. dr hab. n med. Jerzy Sikora

 • sekretariat 32 277 63 22
 • Ordynator 32 277 63 18
 • Położna Oddziałowa 32 277 63 05
 • Dyżurka Lekarska 32 277 63 15
 • Dyżurka Położnych 32 277 63 13

Oddział Neonatologii

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

Ordynator Oddziału: dr n med. Stanisław Pająk

 • sekretariat 32 277 63 00 wew. 325
 • Ordynator 32 277 63 16
 • Pielęgniarka Oddziałowa 32 277 63 04
 • Dyżurka Lekarska 32 277 63 03
 • Dyżurka Pielęgniarska 32 277 63 23

 

 

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna              

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

 • telefon 32 277 63 19
 • rejestracja 32 277 63 20

 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 448

Szkoła Rodzenia

 

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

 • telefon 783 - 918 - 101

 

 

 

 

Psycholog

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poradnia Wielospecjalistyczna

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

 • telefon 32 277 61 00 wew. 190

 

Świadczenia Płatne -  Informacja

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

 • sekretariat 32 277 61 00 wew. 221

Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia RTG                      

Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

sekretariat 32 277 61 00 wew. 177

 

Dział Centralnej Sterylizacji

Zabrze, ul. Zamkowa 4, przyziemie

Pielęgniarka Koordynująca: Krystyna Cieślik

 • telefon 32 277 61 00 wew. 205
 • sterylnia  32 277 61 00 wew. 206
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy "Pomocna Dłoń"

Zabrze, ul. Janika 18

kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego : mgr Elżbieta Mazuś

 • telefon 603 306 702
 • Rejestracja (sekretariat) 32 271 84 06
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

rgrg
Do góry